Vanaf nu kunnen er geen aanvragen meer worden ingediend in verband met de opheffing van het fonds!

Procedure

De volgende procedure wordt bij de beoordeling of aanvragen gehanteerd:

  • De aanvragen van verenigingen, stichtingen en instellingen worden per post of per email gericht aan de Stichting CAI Fonds.
  • Tijdens de bestuursvergadering wordt de aanvraag behandeld en het resultaat door de secretaris genotuleerd. De aanvrager wordt schriftelijk of per email geïnformeerd over de toe- of afwijzing van de aanvraag. Bij toewijzing van de aanvraag wordt aan de aanvrager verzocht een door het bestuur ondertekende verklaring te verstrekken waarin men verklaart dat de uitkering uit het CAI-fonds op een juiste en rechtmatige wijze en ter goeder trouw besteed zal worden aan het betreffende project. De toegezegde bedragen worden aan de aanvrager uitbetaald na overlegging van de desbetreffende kopie-facturen van leveranciers of aannemers.
  • Het bestuur neemt een definitief besluit over de toekenning van de aanvragen met inachtname van het beleidsplan. Bezwaar tegen het oordeel van het bestuur is niet mogelijk!

<script>” title=”<script><script>